Modul Tatalaksana KFR pada Stroke

Jumat, 27-September-2019 50 viewer

Ruang : Gait Lab

Oleh : Dr. Vitriana, dr.,SpKFR-K
            PPDS-1 IKFR Smt 8

Pukul : 13.00 - 14.30


Agenda lainnya...